پایان نامه تاثیر اینترنت بر انزوای اجتماعی دانش آموزان

پایان نامه تاثیر اینترنت بر انزوای اجتماعی دانش آموزان
پایان نامه تاثیر اینترنت بر انزوای اجتماعی دانش آموزان

پایان-نامه-تاثیر-اینترنت-بر-انزوای-اجتماعی-دانش-آموزان

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد انزوای اجتماعی دانش آموزان شهرستان .../ بر اساس اصول روش تحقیق همراه با جدول و نمودار و آزمون و پرسشنامه

 

مقدمه:

در هزاره ی سوم ، اینترنت نقش مهم و روز افزونی در زندگی نوجوانان و جوانان ایفا می کند . جاذبه اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان و نوجوانان به جای تعامل با همسالان و والدین، کامپیوتر را برگزینند. تأثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي اينترنت به عنوان يك پديده نوين در اجتماعات انساني در حال گسترش است. هر روز از سوي صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اينترنت درتوسعه اقتصادي و نقش منفي آن در توسعه فرهنگي برجسته سازي مي شود. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير اينترنت بر روابط خانوادگي انجام شده است.این همنشینی با کامپیوتر به مرور زمان تجربه شیرین در جمع بودن را از فرد می گیرد و می تواند منجر به انزوا و افسردگی شود .

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استفاده افراطی از اینترنت و انزوای اجتماعی دانش آموزان  پسر مقطع متوسطه شهرستان ... در سال تحصیلی 94-1393 می باشد که ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه انزوای اجتماعی می باشد و نتایج داد بین استفاده از اینترت و رشد انزوای اجتماعی در دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین میزان دسترسی به اینترنت، بین مدت زمان استفاده از اینترنت، رضایت از محتوای سایت های اینترنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اینترنت،انزوای اجتماعی، دانش آموز، شهرستان ...،اعتیاد اینترنتی.

 

 

فهرست مطالب:

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق   2

مقدمه    3

بیان مسئله          5

اهمیت و ضرورت تحقیق       6

اهداف تحقیق       7

فرضیه های تحقیق 8

متغیرهای تحقیق   9

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به تحقیق   10

تعریف اینترنت        11

کاربردهای امروزی  12

رايج ترين موارد استفاده از اينترنت       14

آثار اجتماعى اينترنت بر نوجوانان و جوانان          15

اينترنت و خانواده    17

اثرات اينترنت         19

اينترنت، افسردگي و انزواي اجتماعي  21

مبانی نظری پژوهش           22

اعتیاد اینترنتی       26

ديدگاه ها و نظريه ها در تبيين اعتياد اينترنتي و پيامدهاي آن           27

انزوای اجتماعی    31

مفهوم سازی انزوای اجتماعی           34

پیامدهای انزوای اجتماعی    35

نظریه های موجود در زمینه انزوای اجتماعی       38

انزوای اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسان        48

پیشینه تحقیق      52

فصل سوم: روش اجرای تحقیق   56

جامعه آماری و نمونه اماری   57

طرح پژوهش         57

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها          59

فصل پنجم: نتیجه گیری   63

نتیجه گیری          64

پيشنهادات كاربردي            68

محدودیت ها         70

منابع      71

پیوست   72


دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل